ÁSZF

 

 

 

Általános

Szerződési

Feltételek

 

 

 

 

Astral Signs Kft.

 

 

 

 

Reklámtábla gyártó és forgalmazó

 

 

 

 

Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2008.12.01.

 

 

1. A Vállalkozó

 

1.1. A Vállalkozó neve: Astral Signs Kft.

 

1.2. A Vállalkozó székhelye: Budapest, IV. Vörösmarty utca 15.

 

1.3. A Vállalkozó cégjegyzékszáma: 01-09-063074

 

1.4. A Vállalkozó adószáma: 10251991-2-41

 

1.5. A Vállalkozó telefonszáma: +36-(1)-369-21-05

 

1.6. A Vállalkozó telefax száma: 36-(1)-369-21-82

 

1.7. A Vállalkozó Internet címe: www.astralsigns.hu

 

1.8. A Vállalkozó elektronikus levélcíme: astral@t-online.hu

 

1.9. A Vállalkozó bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-16248571

 

 

 

2. Általános feltételek

 

2.1 A jelen Általános Szerződési Feltételeknek ( továbbiakban ÁSzF ) a célja, a Vállalkozó által elvállalt valamennyi vállalkozási tevékenység során a Vállalkozó és a Megrendelő közötti jogviszony szabályozása. Ennek értelmében a jelen ÁSzF a Vállalkozó által megkötött, illetve a vele bármilyen módon létrejött vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

2.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik mindazon személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek az általa elvállalt vállalkozási tevékenységek elvégzéséhez a hatályos jogszabályokban meghatározásra, előírásra kerültek, illetve amelyek az egyes szabványokban, műszaki előírásokban, vagy szakmai szokásokban előírt feltételek megtartásához szükségesek.

 

2.3 A Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik az általa megrendelt termékek, illetve szolgáltatások díjának a megfizetéséhez szükséges anyagi feltételekkel és készen áll a vállalkozói díj teljes kifizetésére.

 

2.4 Jelen ÁSzF visszavonásig érvényes.

 

2.5 Jelen Általános Szerződési feltételek hatályba lépési ideje: 2008.12.01.

 

 

2.6 A jelen Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában a Vállalkozó honlapján megtalálhatóak ( www.astralsigns.hu ) illetve nyomtatott formában a Vállalkozó telephelyén elérhetőek.

 

3. Részletes szerződési feltételek

 

3.1 A Megrendelő által igényelt szolgáltatás, vagy termék cégszerű, a megrendelő törvényes képviselőjétől származó, írásos megrendelésével ( nyomtatott, vagy elektronikus formában ) illetve a Vállalkozó által tett árajánlat hasonló módon és alakszerűségével ellátott elfogadásával a Vállalkozó és a Megrendelő között vállalkozási szerződés jön létre. A vállalkozási szerződés létrejöttének feltétele az is, hogy az ehhez alapul szolgáló iratokat a felek törvényes képviselői, a jogszabályokban előírt módon és feltételekkel, szabályszerűen írják alá, az aláírás helyének és idejének pontos feltüntetése mellett.

 

3.2 A Vállalkozó nyilvános tájékoztatást nyújt az általa tervezett, gyártott, összeszerelt, javított, felszerelt termékek köréről és az ezekhez kapcsolódód szolgáltatásairól a honlapján keresztül, amely nem minősül ajánlattételnek.

 

3.3 Szerződéskötésre a Megrendelő által a Vállalkozó részére eljuttatott, szerződéskötési ajánlatnak minősülő megrendelés, vagy a Vállalkozó árajánlata alapján kerül sor.

 

3.4 A Vállalkozó a beérkező megrendeléseket illetve az általa kiadott árajánlatokat nyilvántartásba veszi. A Vállalkozó a megrendeléseket indoklás nélkül elutasíthatja, elfogadhatja, illetve a Megrendelőtől további pontosításokat kérhet.

 

3.5 A Vállalkozó visszautasíthatja a beérkező megrendelést, ha a Megrendelőnek a Vállalkozóval szemben korábbi megrendeléséből eredően bármilyen jellegű tartozása van, vagy az általa megrendelt termék illetve szolgáltatás megfizetésére nem képes.

 

3.6 A Vállalkozóhoz beérkezett megrendelés alapján, ha annak visszautasítására nem került sor, illetve az esetlegesen szükséges pontosítások megtörténtek, akkor a Felek között a Vállalkozási szerződés az árajánlatban szereplő tartalommal létrejön.

 

3.7 Ha a Megrendelő megrendelése alapján a felek között szerződés jön létre, akkor a Vállalkozó a szerződéskötést követően az általa tett árajánlatban meghatározott időtartamon belül köteles a szerződésben meghatározott terméket vagy szolgáltatást a Megrendelőnek teljesíteni.

 

3.8 Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha a vállalkozás azért nem teljesül, mert az ahhoz szükséges és a Megrendelő által biztosítandó valamely feltétel teljesítése késedelmesen, vagy egyáltalán nem történik meg.

 

3.9 A Vállalkozó köteles a közte és a Megrendelő között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi lényeges adatot, információt, leírást, műszaki

 

 

rajzot, dokumentációt rögzíteni és ezekről nyilvántartást vezetni. Ismétlődő teljesítés esetén a felek részéről elegendő a korábban már rögzített adatokra, vagy paraméterekre hivatkozni, azonban ennek a hivatkozásnak egyértelműnek és mindkét fél által azonosan alkalmazhatónak kell lennie.

 

3.10 A szerződés létrejöttéhez szükséges, és abban rögzítendő lényeges információk legalább a következők: az áru pontos megnevezése, cikkszám, rendelésszám, az áru műszaki paraméterei, az áru minőségére, színére, egyéb jellemzőire vonatkozó igények tételes meghatározása, a csomagolás fajtája és minősége, a termék, illetve a szolgáltatás ára, a fizetési mód és a fizetési feltételek, a szállítási határidő, a fuvarozás módja és feltételei.

 

3.11 Egyedi gyártás esetén a Vállalkozónak az ajánlatkérés elkészítéséhez és a megrendelés elfogadásához legalább a következő adatokat kell a Megrendelőtől megkapnia:

 

1. A termék pontos megnevezése

2. Pontos méretek

3. Anyagminőség vagy helyettesítő minőségek

4. Nyomtatáshoz a Pantone kód szerinti színek

5. Szinterezés esetén a RAL színek meghatározása

6. Speciális kikötések

7. Mennyiségek, darabszámok

8. Helyszíni szerelések esetén a pontos cím megadása

 

3.12 A Vállalkozó az általa rögzített és nyilvántartott információkat 5 évig, de legkésőbb az esetlegesen felmerült jogvita jogerős lezárásáig köteles megőrizni, valamint ugyanezen határidőig olyan eszközt biztosítani, amellyel ezek az adatok ellenőrizhetőek.

 

3.13. A Vállalkozó az általa rögzített és nyilvántartott információkat harmadik fél számára nem adja tovább.

 

3.14. A Megrendelő a Vállalkozóval megkötött szerződés alapján kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyét a Vállalkozó az elvégzett tevékenysége tekintetében referenciaként megadhatja, illetve az általa gyártott, felszerelt termékekről fotókat készíthet, és ezeket referenciaként használhatja.

 

3.15 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy minden a létrejövő szerződésben, illetve a Vállalkozó által kiállított számlákban kizárólag a cégnyilvántartásban aktuálisan szereplő adatok kerülhetnek feltüntetésre.

 

3.16 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által igényelt termék, illetve szolgáltatás nyújtása érdekében a szükséges intézkedéseket, anyagbeszerzést illetve gyártást, csak a szerződés tényleges létrejötte után, annak birtokában és az abban rögzített tartalomnak megfelelően kezdi meg. A Vállalkozó ezt figyelembe véve, kizár minden egyéb

 

 

szerződés létrejöttére vonatkozó lehetőséget és nem vállalja csak az írásos szerződésben rögzített kötelezettségek teljesítését.

 

3.17 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozóval írásban megkötött szerződés kizárólag írásban, a felek közös megegyezésével módosítható, ezért bármilyen egyéb szerződésmódosítási lehetőséget a Vállalkozó kizár és annak teljesítésére nem vállalkozik, illetve ilyenért nem felel.

 

3.18 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felek között létrejött szerződéstől bármikor, indoklás nélkül elállhat, azonban ilyen esetben köteles a Vállalkozó teljes kárát, költségeit és kiadásait megtéríteni a Vállalkozó számlája alapján, továbbá köteles 10%-os mértékű meghiúsulási kötbért is egyidejűleg megfizetni a Vállalkozó részére.

 

3.19 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az általa teljesített vállalkozás során elkészült termékek szállításához szükséges valamennyi kelléket és csomagolóeszközt, szállítást minden esetben kiszámlázza, azok értékét tehát a vállalkozói díjban külön tételként feltüntetésre kerül.

 

3.20 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a létrejött szerződésben meghatározott szállítási határidőn belül köteles eltérő mennyiségű részteljesítéseket is fogadni, és ennek megfelelően köteles ezek számláit a szerződésben rögzített fizetési feltételek szerint kiegyenlíteni. A létrejött szerződéstől eltérően időszaki előszállítást azonban a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő előzetes hozzájárulása esetén alkalmazhat.

 

3.21 A Vállalkozó kiköti, hogy a létrejött szerződésben meghatározott termékek teljesítési helye a Vállalkozó telephelye, ahol a Vállalkozó a Megrendelőnek, vagy az általa megbízott fuvarozónak történő átadással teljesít.

 

3.22 A Vállalkozó a szerződésben meghatározott termékek elkészültét követően, azokat a Megrendelőnek írásban készre jelenti, a Megrendelő pedig köteles a szerződés szerint legyártott terméket 3 munkanapon belül elszállítani, vagy elszállíttatni. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Vállalkozó jogosult tárolási díjat, valamint a felelős őrzés egyéb költségeit felszámolni, amelynek mértéke naponta az áru bruttó értékének 1%-a. Amennyiben a Megrendelő az árut a készre jelentéstől számított 10 naptári napon belül sem szállítja el, úgy a Vállalkozónak jogában áll az árut a Megrendelő költségére és kockázatára a Megrendelő egyidejű értesítése mellett leszállítani a Megrendelő székhelyére, vagy telephelyére és jogosult a szerződésben rögzítettek szerint a vállalkozói díjat a tárolási díjjal, illetve a felelős őrzés egyéb költségeivel megnövelve kiszámlázni. Helytelen adatközlés miatt a termék téves címre történő szállítása esetén a Megrendelőnek az ezen okból felmerülő fuvar- és egyéb költségeket is meg kell térítenie.

 

3.23 A Vállalkozó kiköti, hogy az általa gyártott termékek, illetve tőle megrendelt áruk kiadása a telephelyén kizárólag munkanapokon 08.00 óra és 15.30 óra közötti időben történik, az ezt követően érkezett járművek fogadása és parkolása nem biztosított.

 

 

 

 

3.24 A Vállalkozó által gyártott termékek, illetve tőle megrendelt áruk esetében a mennyiségi átvétel a kiadáskor és a szerződésben előírt tétel, valamint darabszám alapján történik. Ennek során a Megrendelő, vagy az általa megbízott fuvarozó a szállítólevélen kiadott termékeket, illetve árukat darabszám szerint köteles átvenni és ennek tényét aláírásával igazolni a szállítólevélen. A Megrendelő jogosult az átadás során egyidejűleg minőségi ellenőrzést is végezni, amelyekhez a feltételeket a Vállalkozó köteles biztosítani. Amennyiben a Megrendelő a minőségi vizsgálatot az átvétel során nem végzi el, így azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 8 napon belül megkezdeni, és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. A Megrendelő az általa észlelt esetleges minőségi hibát köteles a Vállalkozónak soron kívül, írásban bejelenteni és egyben köteles szavatossági igényét megjelölni.

 

3.25 A Megrendelő a fenti módon bejelentett hiba esetén a Megrendelő köteles a termék továbbértékesítését, továbbszállítását, feldolgozását, feldolgozásba vételét, illetve felszerelését azonnal felfüggeszteni, valamint a hibásnak vélt árut a Vállalkozónak bemutatni. Ennek elmaradása esetén a Vállalkozónak a reklamációt jogában áll elutasítani, és a felelősséget a hibáért, valamint az abból származó esetleges következményekért felelősség nem terheli.

 

3.26 Abban az esetben, ha a Megrendelő által bejelentett hiba valós és nem esztétikai, akkor a Megrendelő a hibás termék kijavítására, illetve a rendeltetésszerű használatot gátló hiba esetében a kicserélésre tarthat igényt, a Ptk. szabályainak megfelelően, amennyiben a Vállalkozó ésszerű határidőn belül a kijavítást, illetve a kicserélést elvégzi. A rendeltetésszerű használatot nem gátló hiba esetében a Megrendelő a legyártott termék, illetve a leszállított áru átvételét és kifizetését nem tagadhatja meg.

 

3.27 A Megrendelő a szerződéstől eltérő teljesítés esetén jogosult reklamációt bejelenteni. A reklamációt minden esetben kizárólag írásban, a Vállalkozó ügyvezetőjének lehet és kell bejelentenie. A Megrendelő a reklamációban köteles az azonosításhoz szükséges minden adatot feltüntetni, illetve a reklamáció tényét igazolni. A reklamáció ténye nem jogosítja fel a Megrendelőt az áruért fizetendő ellenérték visszatartására, a Vállalkozó azonban minden írásban bejelentett reklamációra köteles 5 munkanapon belül válaszolni és a szükséges intézkedéseket megtenni. A jelen pontnak megfelelően bejelentett és kivizsgált reklamációt a felek minden esetben kizárólag közös egyetértéssel, írásban zárhatnak le.

 

3.28 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy „vis major” esetében a Vállalkozó jogosult a szállítást a „vis major” időtartamára elhalasztani, vagy a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan részben, vagy egészben a szerződéstől elállni, avagy azonnali hatályú felmondást alkalmazni. Emiatt a Vállalkozót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a Megrendelő részéről. „Vis major”-nak számítanak a háború, természeti katasztrófák, sztrájk, és más hasonló olyan körülmények, melyek a Vállalkozó által elháríthatatlanok és a szerződés teljesítését megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. „Vis major”-nak kell tekinteni

 

 

azt is, ha ezek a körülmények valamely , Vállalkozó általi teljesítéshez igénybe vett beszállítónál, illetve Vállalkozónál következnek be.

 

3.29 A Vállalkozó kifejezetten kiköti és a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt termékek, illetve áruk tulajdonjogát a Vállalkozó a teljes vételár maradéktalan megfizetéséig fenntartja magának. Ennek megfelelően a Vállalkozó 15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén jogosult választása szerint az esetleges további gyártást, kiadást, illetve kiszállítást leállítani, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult ezen túlmenően a Megrendelőnek kiadott termékeket, árukat birtokba venni, leszerelni és követelni a felmerülő kárai és költségei megtérítését. A Megrendelő a Vállalkozó tulajdonát képező termékek és áruk visszavételéhez kifejezett hozzájárulását adja és elismeri, hogy ez az eljárás jogszerű a Vállalkozó részéről.

 

3.30 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha az általa megrendelt termékek, áruk megrendelésére azért került sor, mert azokat saját megrendelője részére kívánja továbbértékesíteni, akkor a saját megrendelője általi esetleges szerződés felmondás, vagy szerződés felbontás ellenére is a megrendelt áruk és termékek ellenértékét meg kell fizetnie, ha azokat már átvette, azt megelőzően pedig Megrendelői elállás következményeit kell alkalmazni.

 

3.31 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt áruk, termékek és szolgáltatások ellenértékét akkor kell megfizetettnek tekinteni – és akkor száll át az áruk és termékek tulajdonjoga a Megrendelőre – amikor a vállalkozói díj összege a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra kerül, vagy a Vállalkozó pénztárában készpénzben megfizetésre kerül.

 

3.32 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámítani, napi kamatszámítással. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egésznek minősül.

 

4. Vegyes rendelkezések

 

4.1 A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás illetve szerződéses rendelkezés hiányában a közöttük létrejött szerződés teljesítése során a tudomásukra jutott, bármely közlés, adat, tény és egyéb információ, illetve a másik fél részére eljuttatott, vagy az általa megkapott iratok tartalma tekintetében mindkét felet titoktartási kötelezettség terheli. A szerződő felek kötelezik magukat arra is, hogy ezeket az információkat bizalmas üzleti információként kezelik a szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül.

 

4.2 A szerződő felek tudomásul veszik, hogy egyik szerződő fél sem jogosult az ÁSzF teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni.

 

 

4.3 A szerződő felek jelen ÁSzF-ben foglaltak megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

 

4.4 A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy jelen ÁSzF-ből eredő jogvitáikat mindenkor megkísérlik békés úton tárgyalások útján rendezni.

 

4.5 A mennyiben a szerződő felek közötti egyeztetés valamelyik fél által kezdeményezetett egyeztetés napjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre, arra az esetre a szerződő felek kikötik értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

4.6 A jelen ÁSzF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári

Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

4.7 A jelen ÁSzF-ben szereplő nyilatkozatokat, kifejezéseket és fogalmakat a magyar nyelv szabályai szerint, a szavak általánosan elfogadott mindennapi jelentése szerint, valamint a magyar jogszabályok alapján kell értelmezni.